Albert Martinsson är redaktör och ansvarig utgivare för Funktionshinderpolitik och funktionshinderpolitik.se

Sverige tillträder nya FN-konventionen


Nu är det Sveriges tur att tillträda FNs konvention om rättigheter för personer med funktionshinder. Det föreslår regeringen. Men några förändringar av blir det inte.

Handikappråden ignorerar fortfarande barnen


Barn har inte mycket att säga till om i kommunernas arbete med handikappfrågor. En tredjedel av landets handikappråd har aldrig behandlat barnfrågor, visar en undersökning från Barnombudsmannen.

Förstärkt tillsyn av socialtjänst och hälso- och sjukvård


Tillsynen av socialtjänsten och hälso- och sjukvård slås ihop och samordnas i Socialstyrelsen. Det föreslår regeringen i budgeten och satsar 30 miljoner kronor per år från och med 2009. För att stärka barnperspektivet i tillsynen tillför man ytterligare 20 miljoner de två närmaste åren.