Barnperspektivet har svårt att vinna mark hos svenska myndigheter. Barnombudsmannen har frågat ett hundratal myndigheter hur de lever upp till FNs konvention om barnens rättigheter. Resultatet visar att inte ens hälften har formulerat hur de ska arbeta med konventionen.

– Om utvecklingen fortsätter i den här takten så kommer regeringens och riksdagens mål att leva upp till barnkonventionen på ett nationellt plan bli svårt att nå, säger barnombudsman Lena Nyberg i en kommentar.

1999 antog riksdagen en strategi för hur Sverige ska arbeta för att uppfylla FNs barnkonvention. Enligt strategin ska alla beslut som rör barn föregås av en analys av vilka konsekvenser de får för barn och unga. Dessutom ska barn och ungdomars inflytande öka och anställda som arbetar med frågor som bar betydelse för barn ska få utbildning och ökad kunskap om konventionen och barns rättigeheter.

Barnombudsmannens undersökning visar att få myndigheter lever upp till kraven. Det är fortfarande en liten skara som har tydliga direktiv om att barnkonsekvensanalyser ska göras. Inte heller är det vanligt att barn och unga får möjlighet att tycka till om myndigheternas förslag.

– Det är myndigheternas ledningar som bär särskilt stort ansvar för att ett barnperspektiv ska få fäste i verksamheterna. Arbetet måste få en tydlig prioritet i styrdokument och interna rutiner för att få genomslag i praktiken, säger Lena Nyberg.

Läs Barnombudsmannens rapport »

Text:

Kommentarer är avstängda.