Maria Larsson och Anders Knape förenade med ett pluss-tecken.
Samverkan och samarbete var ord som vid otaliga tillfällen lämnade äldre- och folkhälsominister Maria Larssons (kd) läppar när hon presenterade regeringens strategi för hur målen i handikappolitiken ska nås till 2010.
– Samarbete är en nödvändighet för att nå framgång på det här området, framhöll Maria Larsson och poängterade särskilt vikten av att organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, deltar i arbetet.

Strategin innehåller ett paket av åtgärder, flertalet redan kända. Här finns satsningar på att bygga om landets tågstationer, informationsinsatser mot fastighetsägare och förtydliganden av regler och och bestämmelser.
Dessutom ingår ett antal pågående utredningar som på olika sätt har betydelse för arbetet. Den heta frågan om bristande tillgänglighet ska ses som en form av diskriminering är en av dem. Men här finns också utveckling av ett system för öppna jämförelser av kommunernas tillgänglighetsarbete och nya föreskrifter om certifiering av sakkunniga personer i tillgänglighet

Strategin greppar öve
r tre områden: Enkelt avhjälpta hinder, tillgänglig kollektivtrafik och en tillgänglig statsförvaltning. I framför allt det förstnämnda bygger arbetet på ett nära samarbete mellan staten och SKL.
Organisationen ska under de närmaste åren intensifiera arbetet med att informera och utbilda sina medlemmar. Dessutom ska man i samverkan med Boverket erbjuda riktade utbildningar mot politiker och tjänstemän.
SKLs ordförande Anders Knape (m) betonar vikten av att öka medvetenheten i kommunerna.
– Man kan inte bara göra en plan för tillgänglighetsarbetet i en kommun, man måste också avsätta resurser i budgeten för att öka framkomligheten i samhället.

Idag skiljer sig tillgängligheten
stort mellan olika kommuner, liksom sättet att arbeta med frågan.
– Vi kommer inte att nå målen fullt ut till 2010, men ambitionen är att komma betydligt närmare målet, säger Anders Knape, som säger att han ser det som ett personligt misslyckande om samarbetet inte leder till förbättringar inom ett par år.
– Det skulle i så fall innebära att jag är ordförande för en tandlös organisation, säger Anders Knape.

Exakt när målen i den handikappolitiska planen kommer att nås, eller en uppskattning om vilken tidpunkt som kan vara realistisk, vill inte Maria Larsson svara på. Istället poängterar hon att målen ska ligga fast.
– Vi ska behålla målen och arbeta mot dem för att komma så nära måluppfyllelse som möjligt till 2010, säger Maria Larsson.
Hon säger också att hon tror att flera av målen i handlingsplanen kan nås till 2010. Som exempel nämner hon arbetet med enkelt avhjälpta hinder där 66 procent av fastighetsägarna tidigare sagt kunna klara målen till 2010, samtidigt som hälften har saknat kunskap om innehållet i reglerna.

DHRs ordförande, Maria Johansson, tycker inte att strategin är tillräckligt kraftfull. Hon efter lyser ett tydligt politiskt ställningstagande om att tillgänglighet är en viktig och prioriterad fråga för regeringen.
– Vi har hört det här förut. Det som skulle kunna göra skillnad den här gången är att  man går ut samlat. Att det inte bara är socialdepartementet som står bakom, säger Maria Johansson.

Samtidigt är hon kritisk till att kommunernas intresseorganisation, SKL, samarbetar så nära med staten i en fråga där de själva har ett stort ansvar för genomförandet.
– De borde kunna ta det här ansvaret utan att sitta med och bestämma vad som ska göras. Det här samarbetet borgar för att det blir en "lagomnivå" på insatserna.
Om strategin får någon betydelse är för tidigt att säga, menar Maria Johansson.
– I slutändan handlar det om vilka bedömningar man gör; kommer otillgänglighet att klassas som diskriminering och hur avgör man vad som är ett enkelt avhjälpt hinder?

Läs hela strategin hos regeringen »

Text:

Kommentarer är avstängda.