Att nya diagnos- eller behandlingsmetoder ska prövas etiskt innan de införs i sjukvården anser även regeringen. Men som regeringsförslaget nu är skrivet skulle detta inte gälla alla vårdgivare, menar SKL.
Sveriges Kommuner och Landsting är annars positiva till förslaget att hälso- och sjuk-vårdslagen kompletteras med en regel om förhandsbedömning från individ- och samhällsetiska aspekter. Men påpekar i sitt yttrande att en sådan regel bör omfatta alla vårdgivare i landet, dvs. även den helt privatfinansierade (försäkringsfinansierade) vården.
– Etiska överväganden ska naturligtvis göras i såväl offentligt finansierad som i helprivat vård, säger Henrik Hammar, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting. Som förslaget nu är skrivet berörs inte de helt privata vårdgivarna och detta är fel.

Forskning och utveckling leder ofta till att nya möjligheter öppnas för diagnostik och behandling. Men det kan också innebära att etiska dilemman uppstår. Metoder som har betydelse för den personliga integriteten eller som påverkar synen på människovärdet ska därför prövas ut ett etiskt perspektiv innan de praktiseras inom sjukvården.

Detta var bakgrunden
till en promemoria "Etisk bedömning av nya metoder i vården" från socialdepartementet där uppgiften varit att överväga frågor som rör introduktion av sådana nya diagnos- och behandlingsmetoder som kan få betydelse för den personliga integriteten eller som kan påverka synen på människovärdet.

Läs hela yttrandet

Läs "Etisk bedömning av nya metoder i vården"

Text:

Kommentarer är avstängda.